Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne

 


NIP 6210004668 * REGON 250527676 * KRS 0000041243
WŁADZE KTM WYBRANE NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM 27.03.2013R
prezes – Józef Olesek, wiceprezes – Patrycja Paździoch, skarbnik – Danuta Florkowska, sekretarz – Tadeusz Karolczak, członkowie – Adam Szczuraszek, Kazimierz Kolanowski, Dorota Marszałkowska, Maria Kaczała, Krzysztof Krawiec
KOMISJA REWIZYJNA
Piotr Ratajczak - Romualda Chrobot - Maria Drygas

 

 

STATUT

KROTOSZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

uchwalony 27 marca 2013r

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne” zwane
w dalszym ciągu niniejszego statutu „stowarzyszeniem”.

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną, trwałą jednostką o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

 

 

§ 3

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych.

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji polskich lub zagranicznych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

 

 

§ 4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krotoszyn.

 

 

§ 5

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej społecznej pracy członków.

 

 

§ 6

 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią zawierającą m.in. nazwę Stowarzyszenia i jego adres.

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i loga identyfikujące Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

 

 

§ 7

 

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie słuchaczy na estetycznie wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kontynuowania kształcenia artystycznego.

 

 

§ 8

 

Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 

1. działalność statutową odpłatną:

 

prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego zajmującego się nauczaniem muzyki oraz gry na instrumentach muzycznych,

prowadzenie kursów specjalistycznych, zajęć dydaktycznych, wyjazdów edukacyjnych i innych form szerzenia kultury muzycznej,

 

działalność statutową nieodpłatną:

 

przygotowywanie konkursów, wieczorów muzycznych, koncertów, imprez i innych form umożliwiających kontakt ze społeczeństwem,

prowadzenie kursów specjalistycznych, zajęć dydaktycznych, wyjazdów edukacyjnych i innych form szerzenia kultury muzycznej,

umożliwianie uczniom Społecznego Ogniska Muzycznego uczestnictwa w imprezach artystycznych, koncertach i wystawach,

współpracę z placówkami kultury na terenie Krotoszyna,

ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe dla realizacji celów określonych w Statucie.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

 

 

§ 9

 

Stowarzyszenie posiada członków:

 

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.

 

 

§ 10

 

Osoba fizyczna może zostać członkiem Stowarzyszenia, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa.

 

 

§ 11

 

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.

W przypadku odmowy przyjęcia Kandydata do Stowarzyszenia jest on zawiadamiany w formie pisemnej o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu.

Na odmowę przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

§ 12

 

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,

uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków,

zgłaszać wnioski i postulaty w sprawie działalności Stowarzyszenia,

korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć Stowarzyszenia,

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

inicjować i zgłaszać władzom Stowarzyszenia propozycje działań programowych wynikających ze środowiska, w którym działa.

 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

czynnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji celów statutowych,

regularnie opłacać składki członkowskie,

dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,

wspierać inicjatywy Stowarzyszenia oraz propagować jego idee w środowisku działania.

 

 

§ 13

 

Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne wnoszące stałe wkłady finansowe, rzeczowe lub usługowe na rzecz Stowarzyszenia.

Zakres deklarowanej przez członka wspierającego pomocy na rzecz Stowarzyszenia winien być określony w deklaracji członkowskiej.

Członek wspierający ma prawo:

 

a/ inicjować i zgłaszać władzom Stowarzyszenia propozycje działań programowych wynikających ze środowiska, w którym działa,

 

b/ postulować sposób wykorzystania przekazywanych przez niego na rzecz Stowarzyszenia wkładów finansowych oraz uzyskać informację o sposobie ich wykorzystania,

 

c/ korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć Stowarzyszenia,

 

d/ brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

Członek wspierający ma obowiązek:

 

a/ wspierać inicjatywy Stowarzyszenia oraz propagować jego idee w środowisku działania,

 

b/ organizacyjnie i merytorycznie pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia, jeże li zajdzie taka potrzeba,

 

c/ wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,

 

d/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

e/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego.

 

 

§ 14

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Tytuł członka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 15

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:

 

dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu,

wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym:

 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (w przypadku członków zwyczajnych) lub nie wywiązywania się z deklarowanych form wspierania Stowarzyszenia (w przypadku członków wspierających) przez okres przekraczający 12 miesięcy,

nieusprawiedliwionej nieobecności w minimum 2 Walnych Zebraniach Członków.

 

śmierci członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,

pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

likwidacji osoby prawnej.

 

Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 16

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 17

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu wyborów.

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, poprzez włączenie w skład organu członka, który w ostatnim głosowaniu uzyskał w kolejności najwyższą liczbę głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie organ, który uległ zmniejszeniu i nie ma możliwości uzupełnienia jego składu drogą kooptacji, może wystąpić do Zarządu o przeprowadzenie podczas Walnego Zebrania Członków wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebrania Członków mogą być:

 

zwyczajne,

nadzwyczajne.

 

 

§ 19

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie (drogą pocztową lub elektroniczną), co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 20

 

Walne Zebranie Członków odbywa się w obecności:

 

w pierwszym terminie – bezwzględnej większości (50%+1) członków uprawnionych do głosowania;

w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 

 

§ 21

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Głosowanie nad wyborem i odwołaniem członków władz Stowarzyszenia może odbyć się w trybie tajnym na żądanie co najmniej połowy członków – wyborców obecnych na zebraniu.

Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania i przedstawicielowi członka uprawnionego do głosowania przysługuje jeden głos.

 

 

§ 22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych w treści statutu lub przepisów odrębnych, należy:

 

określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla Zarządu,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu,

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub wystąpienia z nich,

uchwalanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 23

 

W skład Zarządu wchodzi od 7 do 9 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 3 członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy biura, członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 

 

§ 24

 

Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub przepisów odrębnych, należy:

 

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

planowanie działalności Stowarzyszenia,

zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań,

sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

opracowanie i uchwalanie wzorów deklaracji członkowskich,

przyjmowanie i wykluczanie członków,

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

rozpatrywanie wniosków o skreślenie członków Stowarzyszenia,

uchwalanie zapisów i zmian zapisów regulaminów wewnętrznych,

planowanie działalności Stowarzyszenia i budżetu,

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

 

§ 25

 

Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, zatrudniać pracowników
i określać zasady ich wynagrodzenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

 

§ 26

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i w jej skład wchodzi 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć pracownicy biura, księgowy, członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Komisję Rewizyjną goście.

 

 

§ 27

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w treści statutu lub przepisów odrębnych, należy:

 

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

składanie opinii i sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Zarządu,

kontrola opłacania składek członkowskich,

dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

 

§ 28

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

§ 29

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

 

§ 30

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 

nieruchomości,

ruchomości,

fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.

 

Na fundusze składają się:

 

wpływy ze składek członkowskich,

subwencje, darowizny, sponsoring, spadki i zapisy,

środki pochodzące z ofiarności publicznej,

ewentualne dochody z posiadanego majątku, ruchomego i nieruchomego,

dotacje i kontrakty,

dochody z imprez i zbiórek publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie,

wpływy z odsetek bankowych i udziałów,

wpływy z działalności gospodarczej.

 

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążenia majątku oraz dysponowania środkami, upoważniony jest Zarząd.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 31

 

Zabrania się:

 

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

§ 32

 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych, zawierania umów i udzielana pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których co najmniej jeden powinien być prezesem, wiceprezesem bądź skarbnikiem

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 33

 

Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora, który przeprowadzi jego likwidację.

Walne Zebranie Członków wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. Cel ten powinien być spójny z celami Stowarzyszenia.

 

 

Krotoszyn, 27.03.2013 r.